Υλικό:   DCP (1,0 X 2,0 m) & (1,25 X 2,5 m)  

ΟΠΗ Φ5